Share →

ปัญหาของการทำงานในแต่ละบุคคลนั้นมีหลากหลาย ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีปัญหาเรื่องลูกจ้าง ต้นทุน การตลาด ฯลฯ ส่วนฝั่งของลูกจ้างเอง เชื่อว่าหลายคนมีความคิดที่ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างใครไปตลอด อยากริเริ่มธุรกิจของตัวเอง ดังนั้นเมื่อมีความพร้อมทั้งในด้านความคิดและกำลังกาย มนุษย์เงินเดือนจำนวนมากก็เลือกผันตัวเองจากลูกน้องมาสู่คนทำธุรกิจเต็มตัว

สำหรับปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมไม่ใช่เรื่องยาก เพราะในส่วนของภาครัฐก็มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็ออกแคมเปญสินเชื่อสำหรับคนทำธุรกิจมาหลายโครงการ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกและเป็นโอกาสที่ดีของคนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ

ธุรกิจขนาดย่อม เป็นอย่างไร

ธุรกิจขนาดย่อม หรือ SMEs คือ ธุรกิจที่นับตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดย่อม (Small and medium Enterprised) มีโครงสร้างของธุรกิจไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ใช้แรงงานและต้นทุนต่ำ ซึ่งธุรกิจขนาดย่อมนั้นสามารถครอบคลุมทั้งทางด้านการค้า เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก ฯลฯ, ธุรกิจการผลิต เช่น โรงงานขนาดเล็ก การแปรรูปสินค้า ฯลฯ และธุรกิจการบริการ

ขอบเขตของธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จะไม่ได้ออกไปกว้างขวางเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง และใช้วัตถุดิบของชุมชนของตัวเอง เช่น สินค้า OTOP ก็ถือเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่เกิดจากไอเดียของชาวบ้าน ลูกจ้างของธุรกิจนั้นก็คือคนในพื้นที่นั่นเอง อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงของเขตด้านตัวธุรกิจ แต่สำหรับการค้า การตลาด รวมถึงการส่งออก สามารถกระจายได้ทั่วประเทศหรือเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้

ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของธุรกิจขนาดย่อมอีกอย่างหนึ่ง คือ มีความเป็นอิสระค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารเพียงคนเดียว ดังนั้นการตัดสินใจใดๆ มักขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการ อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอีกด้วย

 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจ

ใครที่คิดว่าธุรกิจขนาดย่อมประสบความสำเร็จได้ยากและไม่ค่อยมีผลอะไรต่อระบบเศรษฐกิจ ขอให้คิดใหม่ได้เลย ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมกระจายอยู่ทุกพื้นที่ เมื่อมีคนผลิต คนขาย และคนซื้อ ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนแล้ว

นอกจากนี้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากทำให้ระบบสินค้าไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ธุรกิจขนาดย่อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึงกว่า เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีหัวคิดใหม่มักจะผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเป็นสินค้าที่อาจจะยังไม่มีใครผลิต หรืออาจเป็นสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม และที่สำคัญที่สุดธุรกิจขนาดย่อมช่วยลดอัตราการว่างงานได้มากทีเดียว โดยในปี 2553 มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า 77.86 ของการจ้างงานทั้งหมด เป็นการจ้างงานของวิสาหกิจและธุรกิจขนาดย่อม แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นแหล่งจ้างงานของประเทศ  นอกจากนี้การว่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือ เช่น คนชรา หรือเด็กจบใหม่ ก็ช่วยพัฒนาความสามารถของแรงงานให้มีประสบการณ์ ไปจนถึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ได้

เห็นหรือยังว่า ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ไม่ได้ “ย่อม” ตามชื่อ หากแต่สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเลยทีเดียว

 

การส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาล

ประเทศไทยมีแผนแม่บทที่เป็นแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาถึง 4 ฉบับแล้ว โดยฉบับล่าสุดเป็นแผนส่งเสริมในช่วงปี 2555-2559 มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ƒ            ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ƒ            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่

ƒ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ

แผนแม่บทที่เป็นแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 หากท่านใดสนใจรายละเอียดเรื่องแผนส่งเสริมวิสาหกิจและธุรกิจขนาดย่อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sme.go.th

 

 

ประเภทธุรกิจขนาดย่อมที่มีแววรุ่ง

ประเภทของธุรกิจที่ทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีดังนี้

1. ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องดื่มเสริมความงาม น้ำผลไม้ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องดื่มที่ฉีกรูปแบบจากเครื่องดื่มที่เคยมีมา สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจเครื่องดื่มถือเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับ 1 อีกด้วย โดยเป็นธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังหรือผสมเกลือแร่ กลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นที่เล่นกีฬาหรือทำงาน

ข้อดีของธุรกิจเครื่องดื่ม คือ สามารถสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

2. ธุรกิจด้านความงาม ทั้งธุรกิจสปา ธุรกิจเสริมความงาม ขัดผิว นวดตัว ทำผม ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงสาวที่มีความรักสวยรักงาม โดยเฉพาะสาวออฟฟิตที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจชนิดนี้ต้องอาศัยเทคนิคการขายและโน้มน้าวใจค่อนข้างเยอะ เช่น การออกโปรโมชั่นต่างๆ เนื่องจากค่าบริการในแต่ละครั้งสูงมาก

3. ธุรกิจอาหาร นับตั้งแต่ของทานเล่นเล็กๆ อาหารเช้า ขนม ไปจนถึงร้านอาหาร เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิตอยู่แล้ว การขายอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด สำหรับคนคิดเริ่มทำธุรกิจ แต่ทั้งนี้หากเปิดเป็นร้านอาหารควรให้ความสนใจเรื่องทำเลของร้านอาหารด้วย

4. ขายกาแฟ เหตุผลคล้ายกับการขายเครื่องดื่ม แต่กาแฟเป็นทางเลือกที่ขอยกมาพูดอีกหนึ่งหัวข้อ เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมของหนุ่มสาววัยทำงาน ช่วยให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟที่อร่อยจะมีลูกค้ากลับไปซื้อสินค้าทุกวัน ดังนั้นหากเปิดร้านกาแฟหรือแม้แต่เป็นซุ้มคีออสเล็กๆ หากได้สูตรที่อร่อย สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่าย

5. ขายโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์มือถือ ในยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และเทรนด์เทคโนโลยีมาไว ไปไว มีผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสนใจและตามทันเทคโนโลยีทุกฝีก้าว ดังนั้นการขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์มือถือต่างๆ ทั้งเคสโทรศัพท์ หูฟัง ฟิล์มติดกันรอย ฯลฯ จึงเป็นธุรกิจทำเงินมากในช่วงปีหลังๆ

6. ธุรกิจขายส่ง คือ ธุรกิจที่เรามีหน้าที่สั่งสินค้าจากโรงงานต่างๆ มาเก็บไว้ เพื่อรอออเดอร์จากลูกค้ารายย่อยอีกที เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถทำได้ไม่ยากมาก เพราะสินค้ามีการซื้อมาขายไปทุกวัน แต่มีข้อแม้ว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องใช้เงินทุนพอสมควร

 

เริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมอย่างไร

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมมักจะมีคำถามมากมายว่า ควรจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร เริ่มจากจุดไหน และมีขั้นตอนการทำธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมีหลักง่ายๆ ดังนี้

1. สำรวจตัวเอง คือ ประเมินตัวเองว่ามีความสนใจเรื่องอะไร มีความรู้ ความสามารถ ที่สนับสนุนสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือไม่ ถ้าไม่มีความรู้ในด้านนั้นๆ จะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อธุรกิจชนิดนั้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ควรสำรวจเรื่องเงินทุน การว่าจ้างแรงงาน

2. สำรวจตลาด  ตลาดในที่นี้คือตลาดเศรษฐกิจ ศึกษาดูว่ามีคู่แข่งสินค้าชนิดนั้นๆ กี่ราย เขามีวิธีการทำธุรกิจอย่างไร สินค้าเขามีกี่ชนิด ราคาเท่าไหร่ ฯลฯ ศึกษาให้หลากหลายมุมเข้าไว้ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าชนิดใหม่ ที่แตกต่างและสร้างสรรค์

3. หาทำเล ในกรณีที่ท่านทำธุรกิจที่ต้องใช้สถานที่ เช่น ทำเป็นโรงงาน, สต็อคสินค้า หรือเปิดร้านอาหาร ร้านเสริมความงาม ควรให้ความใส่ใจกับการเลือกสถานที่ด้วย สถานที่ควรเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจหรือการใช้สอย เช่น ถ้าอยากเปิดร้านอาหาร ควรมีทำเลอยู่ในย่านชุมชน หรือแหล่งทำงาน หากสร้างเป็นโรงงานก็ควรอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ขนส่งสะดวก เป็นต้น

ทั้งนี้ การหาทำเลที่ตั้ง มีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยเช่นกัน เพราะทำเลที่ดี อยู่ในย่านเจริญ ย่อมแลกมากับค่าเช่าหรือค่าที่ดินที่สูงขึ้น หากไม่ระวังเรื่องนี้อาจได้หนี้ก้อนโตมาก่อนเริ่มทำธุรกิจก็เป็นได้

4. เขียนแผนธุรกิจ ถ้าการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน มาจากเงินทุนจากสถาบันการเงินเป็นหลัก ควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ เรียบร้อย และร่างออกมาเป็นแผนธุรกิจเพื่อเสนอให้สถาบันการเงินพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจที่ดีต้องมีความชัดเจนเรื่องธุรกิจที่สนใจจะทำ ทั้งรายละเอียดของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ ต้นทุน แผนการตลาด แนวทางธุรกิจ แผนสำรองธุรกิจ ฯลฯ ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจไม่ได้มีแค่ไว้พิจารณาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ในแง่ของผู้ประอบการเองก็ยึดเป็นแนวทางทำธุรกิจได้ จำไว้ว่าแผนธุรกิจที่ดี ช่วยให้ธุรกิจของท่านเดินไปได้ด้วยดีเช่นกัน

 

คุณสมบัติของคนที่อยากมีธุรกิจขนาดย่อม

คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมควรมี คือ

1.มีภาวะผู้นำ การเข้ามาสู่บทบาทผู้ประกอบการเป็นการก้าวสู่บทบาทเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ เราคือผู้บริหาร ต่อให้ทำงานแบบมีลูกน้องหรือไม่ก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมควรมีภาวะผู้นำเป็นหลัก กล้าตัดสินใจ วางแผนอย่างเฉียบขาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. มีความสนใจใฝ่รู้ด้านธุรกิจเสมอ แวดวงธุรกิจไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค หากเราทำธุรกิจโดยไม่สนใจรอบข้างว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง อาจทำให้ธุรกิจของท่านถดถอยลงได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรติดตามข่าวสารธุรกิจทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวย่อมส่งผลต่อธุรกิจของเราได้ทั้งนั้น เช่น มีข่าวการเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจเดียวกับสินค้าของเรา อาจส่งผลให้ผู้บริโภคในตลาดสนใจและเปลี่ยนใจไปลองสินค้าใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบการต้องวางแผนและหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

3.ขยันเป็นเลิศ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อได้มาทำงานที่เป็นนายตัวเอง ร้อยทั้งร้อยมักมีเวลาทำงานไม่แน่นอน ถ้าพูดให้ถูกต้องจริงๆ คือทำงานแทบจะ 24 ชั่วโมง ดังนั้นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการคือ ต้องขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

4. มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ควรมีในทุกคน เพราะใครที่คิดจะทำธุรกิจ แต่คิดเลียนแบบและตามเขาตลอด มักประสบความสำเร็จได้ยาก เพราะสินค้านี้ บริการนี้ มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ในฐานะสินค้าใหม่จะเข้าไปเป็นส่วนแบ่งการตลาดก็คงยากหน่อย กลับกัน.. ถ้าหากคิดริเริ่มผลิตใหม่ขึ้นมาได้เอง และไม่มีอยู่ในตลาดเลย ยิ่งช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่สนใจได้มากขึ้น

5.หาโอกาสให้ตัวเองได้เก่ง แม้เจอวิกฤติก็ตาม อยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ควรมีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นปกติที่คนทำธุรกิจมีทั้งผิดหวังและสมหวัง แต่เมื่อเจอความผิดหวังแล้ว นักธุรกิจจะต้องไม่อ่อนไหวหรือแสดงความอ่อนแอออกมา แต่นักธุรกิจที่เก่งไม่ใช่แค่เข้มแข็ง แต่ยังต้องมองหาโอกาสในวิกฤติต่างๆ ได้ด้วย

6. มีระเบียบวินัย ทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ ตลอดจนระเบียบวินัยทางด้านการเงิน เพราะการทำธุรกิจ เงินแต่ละบาทนั้นสำคัญ ควรโปร่งใสด้วย

7. มีจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ เช่น มีความจริงใจต่อผู้บริโภค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือลูกจ้าง ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ไม่ตั้งราคาเกินควร ไม่ลอกเลียนแบบธุรกิจอื่น ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าต้องปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำก็ควรบำบัดน้ำเสียให้เรียบร้อย ฯลฯ

 

การทำธุรกิจขนาดย่อมให้รุ่ง

มาถึงประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ จะทำอย่างไรให้ธุรกิจขนาดย่อมของตัวเองประสบความสำเร็จหรือพัฒนาไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แนวทางที่จะทำให้ธุรกิจขนาดย่อมประสบความสำเร็จ มีแนวทางง่ายๆ ต่อไปนี้

1. แผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจจะมีส่วนที่เป็นแผนการตลาด ซึ่งแผนการตลาดนี่แหละที่เป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจ เป็นการกำหนดทิศทางของธุรกิจว่าจะดำเนินการอย่างไร ขายอย่างไร กลยุทธ์ทางการตลาดมีอะไรบ้าง เป็นต้น เคยสังเกตหรือไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดโปรโมชั่นสินค้า ยอดขายจะเติบโตขึ้น  ดังนั้นนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องวางแนวทางอยู่เสมอ เพื่อความได้เปรียบการแข่งขันในตลาด และยังช่วยให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของเราด้วย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรรู้จังหวะการปล่อยโปรโมชั่น ไม่ควรปล่อยโปรโมชั่นพร่ำเพรื่อ เพราะจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ การทำธุรกิจที่ดีไม่ใช่แค่รักษามาตรฐานของสินค้าให้คงเดิม เพราะทำให้สินค้าย่ำอยู่กับที่ แต่ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา ให้ทันกระแสสังคมและความต้องการของผู้บริโภค พูดง่ายๆ คือ ผู้ประกอบการควรรู้ความเป็นไปของสังคม

3. ใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันคนเราใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง ดังนั้นแนวคิดหนึ่งของการทำธุรกิจ คือ ควรสร้างพื้นที่สินค้าตัวเองบนโลกออนไลน์ด้วย ทางที่ดีคือ ควรมีเว็บไซต์สินค้าของตัวเอง ที่บ่งบอกสินค้า ลักษณะสินค้า ราคาสินค้า รูปภาพประกอบ รวมถึงสามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้โดยตรง เพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป คนจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกสบาย

4. จัดระบบการเงินให้มีคุณภาพ เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องวางแผนการใช้เงินทุน มีการทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูรายรับ-รายจ่าย ควรมีเงินทุนสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ รวมถึงมีการหาแหล่งทุนอื่นๆ สำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ การกู้ยืมจากคนใกล้ชิด เป็นต้น

            5. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือที่เรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์ เป็นบริการที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของเราได้ ซึ่งแนวคิดลูกค้าสัมพันธ์นั้นถูกนำไปใช้ในปริษัทต่างๆ จำนวนมาก เช่น ผู้ผลิตสินค้ารถยนต์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ลูกค้าสัมพันธ์มีประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ เพราะเป็นการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธ์อันดี และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับนึง

6. สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกจ้าง ธุรกิจบางชนิด ผู้ประกอบการไม่สามารถทำคนเดียวได้ ลูกน้องจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการไปได้ ปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรที่ลูกน้องไม่พอใจนายจ้าง ทำให้มีการลาออกและเกิดปัญหาในองค์กร ซึ่งผลกระทบย่อมตามมาถึงธุรกิจแน่นอน เช่น ขาดคนก็ทำให้ผลผลิตออกมาช้า พนักงานทำงานไม่เต็มที่ เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเอาใจใส่ลูกน้องของตนด้วย ดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่ดี ไม่เข้มงวดจนรู้สึกกดดัน รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง หรือส่งเสริมให้เข้าอบรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ในบางโอกาส เชื่อเถอะว่าถ้าเจ้านายสามารถทำให้ลูกน้องเคารพรักและจงรักภักดีได้ ธุรกิจเติบโตไว้แน่นอน

Share →
0 comments
Read more:
Tutorial MV
Close