Share →

วิธีการทำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น email server?

การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น email server เพื่อส่ง email และไม่ผ่าน email server ของ ISP นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม email server โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้จาก www.argosoft.com

การติดตั้งคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น email server

โปรแกรม mail server ใช้เพื่อส่ง email โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ขอคุณไปสู่ mail server ของ ISP ผู้รับ และไม่ผ่าน mail server ของท่าน
หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Argosoft Mail Server จาก www.argosoft.com แล้วติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเซตมันได้ขณะออฟไลน์

การติดตั้ง mail server (แบบออฟไลน์)

1. เปิดโปรแกรม Argosoft และ เลือก Options

สำหรับผู้ใช้ระบบโมเด็ม
ใส่ค่า point back “loopback” ของคุณเป็น 127.0.01
คุณจำเป็นต้องตรวจสอบค่า DNS Server และที่อยู่ IP และใส่ค่าในตำแหน่งนี้ทุกครั้งที่คุณทำการเข้าสู่ระบบก่อนที่คุณจะส่ง email จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (สำหรับผู้ใช้ระบบโมเด็มเท่านั้น)

สำหรับผู้ใช้งานบน DSL, ADSL, ระบบเครือข่าย, เคเบิล
ใส่ค่า DNS Server และค่าที่อยู่ IP ของคุณ (ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกครั้งเหมือนกรณีผู้ใช้ระบบโมเด็ม)

ทั้งหมดคือการเซตค่าและคุณก็พร้อมที่จะส่ง email จาก MailsBroadcast โดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแทน mail server โดยผู้ใช้ระบบโมเด็มจะต้องเข้าสู่ระบบและตรวจสอบและเปลี่ยนค่า DNS Server และที่อยู่ IP ก่อนที่จะส่ง email

เกี่ยวกับค่า DNS Server และที่อยู่ IP??
วิธีการระบุค่าชื่อ mail server บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน
การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น mail server นั้นจำเป็นต้องระบุชื่อของ server และในกรณีที่คุณใช้โปแกรมด้าน email ตัวอย่างเช่น Outlook express หรือ Eudora เพื่อทำการส่ง email และถ้าคุณมีรหัสบัญชีของ AOL คุณจะต้องส่งมันไปยัง Outgoing mail SMTP aol.com และ AOL.com คือชื่อของ server นั้น

สำหรับ Windows 95/98/Me (ต้องเชื่อมต่อ internet)

เลือก > start > setting > control Panel > Network > Identification และคุณจะสามารถระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และเลือก >Start > Run > Open> พิมพ์ข้อความ winipcfg แล้วเลือกปุ่ม OK

ที่หน้าต่างเลือก > ปุ่ม More Info เพื่อแสดงค่า DNS Server ในตัวอย่างข้างล่างนี้ ค่า DNS Server คือ 204.101.251.2

DNS Server ของระบบโมเด็มจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อมีการเข้าสู่ระบบและจำเป็นต้องทำกระบวนการนี้ทุกครั้งและต้องใส่ค่า DNS Server ลงในโปรแกรม Agrosoft mail server ใหม่ทุกครั้ง

ผู้ใช้ (ISDN, DSL, เคเบิล, เน็ตเวิร์ค หรืออื่นๆ) ที่ทำการออนไลน์ตลอดเวลาจะมีค่า DNS Server และ ทีอยู่ IP ถาวรจึงทำให้สามารถใส่ค่าเพียงครั้งเดียวได้

สำหรับ Windows 2000, NT, XP (ต้องเชื่อมต่อ internet)

เลือก > start > setting > control Panel > System> Computer Name> Computer Description: ใส่ชื่อลงไป แล้วเลือก >Start > Run > Open> พิมพ์ข้อความ cmd.exe แล้วเลือกปุ่ม OK
ในหน้าต่าง command prompt พิมพ์ ipconfig/all แล้วกด enter

สำหรับ Windows 2000, NT, XP ผู้ใช้บางทีจำเป็นต้องเซตค่าเน็ตเวิร์คสำหรับอินเตอร์เน็ตก่อนจะสามารถระบุชื่อของเครื่องได้ เลือก Start> Setting> Network Connections> Network Setup ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

หมายเหตุ ค่า DNS Server และที่อยู่ IP ของ ISP ไม่มีผลต่อการกระบวนการส่ง email มันจะใช้ค่าที่อยู่ IP ซึ่งเป็นเลขแบบ 8 บิต จำนวนสี่ชุด ตัวอย่างเช่น 151.196.75.10 เป็นชื่อโดเมน www.memydomain.com
การส่ง email ผ่าน mail server ในรูปของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบในด้านลบกับ DNS Server ของ ISP เมื่อคุณใส่ค่าที่อยู่ของมันเช่น 151.196.75.10 ลงในโปรแกรม mail server ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดย DNS Server จะถูกใช้โดยโปรแกรมอินเตอร์เน็ตหรือเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

วิธีการส่ง mail จากโปรแกรม MailsBroadcast ไปสู่ โปรแกรม Agrosoft mailserver

หลังจากลงโปรแกรมฟรี Argosoft mailserver ต่อจากนี้ไปจะเป็นการเซต โปรแกรม MailsBroadcast เพื่อส่ง email จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและไม่ใช้งาน mail server ของ ISP
ขั้นตอนที่ 1

ที่เมนู Broadcast Manager เลือก

a. Create a Broadcast Delivery Account
b. ใส่ชื่อ เพื่อใช้เป็นการอ้างถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ ซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบทางเทคนิคต่อการส่ง email และ email ที่ส่งถึงผู้รับจะไม่เห็นชื่อดังกล่าวด้วย ต่อจากนั้น กด Next
c. From ใส่ที่อยู่ email โดย email นี้จะเป็น email ที่ข้อความของท่านจะสามารถตีกลับมาได้ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้ เช่น ในกรณีกล่องจดหมายของผู้รับเต็ม เป็นต้น ข้อสำคัญ ISP ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้คุณส่ง email โดยใช้ที่อยู่ email จากบัญชี ISP หนึ่ง เมื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี ISP อีกอันหนึ่ง ดังนั้นเราแนะนำให้คุณใช้ที่อยู่ email ใน ISP กับการเข้าระบบโดยใช้ ISP เป็นอันเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถส่ง email ได้
d. Reply To: ใส่ที่อยู่ email โดยที่อยู่ email นี้จะเป็นที่อยู่ของ email ที่ผู้รับสามารถตอบกลับมาเมื่อผู้รับเลือก “ตอบกลับ” ในโปรแกรม email
กด Next
e. ใส่ชื่อ Outgoing SMTP Mail Server โดยคุณอาจจะใส่ค่า localhhost หรือ 127.0.01
f. Requires authentication ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกในกล่องนี้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะไม่แสดง เนื่องจากคุณทำการส่ง email โดยตรงไปยัง mail server ของผู้รับ และไม่ผ่าน mail server ของ ISP ของคุณ
กด Next
g. ทำเครื่องหมายถูกในหัวข้อ Send with no time delay แล้วเลือก OK เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการเซตอัพบัญชีในการส่งของโปรแกรม mailsbroadcast

ขั้นตอนที่ 2

ที่เมนู Broadcast Manager
เลือก Broadcast Manager เพื่อแสดงหน้าต่าง Broadcast Manager แล้วกด Next
เลื่อนเมาส์ไปที่แถบ Email List แล้วคลิ๊กขวาแล้วเลือก Add a list for broadcasting แล้วกด Next
เลื่อนเมาส์มาที่แถบ Message แล้วคลิ๊กขวาแล้วเลือก Add a message for broadcasting แล้วเลือกบัญชีการส่ง จากนั้นเลือก Back Button แล้วกด Next
ข้อความที่คุณเตรียมไว้จะถูกแสดงและคุณอาจจะเติมบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการ ที่ From: To: และ Subject: แล้วกด Next

คุณเสร็จสิ้นกระบวนการในติดตั้งแล้ว และพร้อมที่จะใช้ส่งข้อความของท่าน

a) แน่ใจว่าโปรแกรม Argosoft mail server ทำงานอยู่
b) คลิ๊กขวาแล้วเลือก “Send this Message”
c) หน้าต่างของโปรแกรมจะแสดงขึ้นมา จากนั้นเลือก “Send” แล้วข้อความของท่านจะถูกส่งไปสู่โปรแกรม Agrosoft mailserver

แน่ใจว่าคุณออนไลน์และต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ไปที่โปรแกรมและคลิ๊กปุ่ม Send และทุกข้อความจะถูกส่งไปยังทุกที่อยู่ของ email

ข้อดีของการใช้ mail server แบบ PC

การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น mail server นั้น ท่านสามารถส่งข้อความ email ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ อันเกิดจาก ISP ซึ่ง ISP ส่วนใหญ่จะจำกัดการเข้าใช้งาน mail server โดยมีการกำหนดเวลาหรือ ปริมาณ email ที่สามารถส่งได้

เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็น mail server โดยที่ email จะถูกส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของผู้รับผ่าน mail server ของ ISP ของผู้รับ และไม่ใช้ผ่านการใช้งานคิวการส่งของ mail server ของ ISP ของเราด้วย

ทำทีละชุดคำสั่ง* mail server สามารถส่ง email ได้ระหว่าง 500 ถึง 5000 ฉบับต่อชั่วโมงหรือ มากกว่านั้นในกรณี email เป็นแบบข้อความ ด้วย โมเด็มแบบ 56Kbps V92 หรือ ISDN ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อกับ mail server

*ทำทีละชุดคำสั่ง หมายถึง email จะถูกส่งออกทีละฉบับหลังจากฉบับที่แล้วส่งเสร็จ หลังจากนั้น mail server ก็จะได้รับ email ที่ถูกส่งมาทีละฉบับ โดยโปรแกรมจะทำการส่ง email ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ (ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะส่ง email โปรแกรมจะสามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะทำการส่งในภายหลัง)

*ทำทีละหลายคำสั่ง โปรแกรม mail server (ส่ง email หลายฉบับพร้อมกันไปยัง mail server ของ ISP ของผู้รับ) โปรแกรมสามารถส่ง email ได้จำนวนมาก (250,000 email แบบข้อความ) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น DSL256/512 kbps, ADSL 12/480 Mbps หรือ เน็ตเวิร์คเคเบิล T1 (1.544 Mbps) โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่งผลโดยตรงกับการทำงานของ mail server

หมายเหตุ

ความแตกต่างของ IPS ในความเร็วของการ อัพโหลดและดาวน์โหลด หมายความว่า คุณไม่สามารถอัพโหลดได้ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วในการดาวน์โหลด เช่น ในกรณี 256/512 Kbps DSL หรือ 480 Mbps USB 2.0 หรือ ความเร็วสูงสุด 12 Mbps ของ 2.0 USB ADSL

ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุน USB2.0 (1.1 device) หรือ USB 2.0 ความเร็วสูง หมายความว่า ถ้าคุณมี ADSL 2.0 USB แบบ Full speed โมเด็ม ใช้กับ USB 1.1 คุณจะสามารถใช้ความเร็วได้เพียง 12 Mbps เท่านั้น

ความเร็วของการส่ง email สามารถช้าถึง 500 หรือ 5000 ข้อความต่อชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความ) สำหรับการใช้ 56K หรือ IDSN, DSL ที่ความเร็วต่ำสุดและ ADSL

การเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค / เคเบิล T1 (1.544 Mbps) ทำให้คุณสามารถส่ง email ได้ 250,000 ฉบับต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและความสามารถของคอมพิ วเตอร์ที่ใช้ในการทำ mail server

Share →
0 comments
Read more:
Hotel Booking PROS
Close