Share →

ถ้าคุณอยากจะรวมหรือแยกข้อมูลในแผนภูมิ คุณสามารถใช้กล่องตอบโต้ Edit Data Source เพื่อเพิ่มหรือลบข้อมูลใน Columns และ Rows ทั้งหมด หรือเปลี่ยนชุดข้อมูลโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในชุดข้อมูลเดิม โดยใช้กล่องตอบโต้ Edit Data Source ของ Legend Entries(Series) เพื่อเลือกที่อยู่ของเซล (Cell)  ที่กำหนดหัวข้อชุดข้อมูลและชุดข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถใช้กล่อง Legend Entry( Series) เพื่อเพิ่มหรือลดชุดข้อมูล คลิกที่ Switch Row/Column ถ้าคุณอยากจะสลับข้อมูลของcolumn และ row

ถ้าคุณปรับปรุงข้อมูล ที่จะใช้เป็นพื้นฐานของแผนภูมิคุณจะไม่สามารถทำแผนภูมิของคุณใหม่ได้ แผนภูมิของโปรแกรม Excel จะปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่คุณได้ทำไว้กับข้อมูลของคุณ

แนะนำบทความคล้ายกัน การย้ายข้อมูลจากที่เป็นแถว (Row) ให้กลายเป็นหลัก (Column) ใน Excel และ การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติใน Excel

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ การสร้างกราฟใน Excel

เปลี่ยนพื้นที่ข้อมูล

ถ้าแผนภูมิ อยู่ใน worksheet ให้ปรับตำแหน่งเพื่อมาให้เลื่อมล้ำข้อมูล

แผนภูมิข้อมูลปัจจุบัน

1. คลิกที่แผนภูมิ

สามารถใช้งาน Chart Tools ได้

2. คลิกที่เมนู Design

3. คลิก Select Data ใน กลุ่ม Data

กล่องตอบโต้ Select Data Source กรากฏขึ้น

4. คลิกและลากเพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิหรือรูปแบบของช่วงของเซล์

5. คลิก OK

โปแกรม Excel ได้ จัดเรียงพื้นที่กลุ่มข้อมูลใหม่

เปลี่ยนพื้นที่ข้อมูล

ถ้าแผนภูมิ อยู่ใน worksheet ให้ปรับตำแหน่งเพื่อมาให้เลื่อมล้ำข้อมูล
แผนภูมิข้อมูลปัจจุบัน
1. คลิกที่แผนภูมิ
สามารถใช้งาน Chart Tools ได้
2. คลิกที่เมนู Design

คลิก Select Data ใน กลุ่ม Data

3. กล่องตอบโต้ Select Data Source กรากฏขึ้น

4. คลิกและลากเพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิหรือรูปแบบของช่วงของเซล์

5. คลิก OK

โปแกรม Excel ได้ จัดเรียงพื้นที่กลุ่มข้อมูลใหม่

ลองลบดู

เพื่อลบข้อมูลจากแผนภูมิ คลิกไปที่ข้อมูลที่คุณต้องการลบในกล่อง Legend Series ของ กล่องตอบโต้ Select Data Source และเลือกคลิก Remove หรือเลือกที่ รายการคำอธิบายที่แผนภูมิและเลือกกด ปุ่ม Delete

ข้อควรรู้

ทางที่จะเพิ่มข้อมูลให้แผนภูมิของคุณอย่างเร็วคือคลิกและลากเพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องต้องการในแผนภูมิ คลิกที่ปุ่ม Copy ในเมนู Home คลิกที่แผนภูมิเพื่อเลือกและคลิก Paste ที่เมนู Home แผนภูมิจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมา

บทความก่อนหน้านี้ : การสร้างเส้นแนวโน้ม (Trendline) ใน Excel 

บทความต่อไป :  การเพิ่ม error bar ให้กราฟใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
icon
การย่อขยายรูปภาพขั้นเทพใน Photoshop

Close