Share →

ด้วยโปรแกรม Excel คุณสามารถสร้าง error bar เพื่อประเมินการป้องกันข้อผิดผลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองหรือเก็บตัวอย่างได้อย่างง่ายๆ ในทางวิทยาศาสตร์ การตลาด ,โพล (polling) สามารถรวมจำนวนตัวอย่างที่เก็บได้ โดยการสุ่มตัวอย่างประชากรหรือทดลองและควบคุม เมื่อได้ข้อมูลมาจากสุ่ม  หรือจากการสร้างการจำลองขึ้นมา ค่าประมาณของจำนวนผลลัพธ์ที่ได้จากความจริงที่เราหามา Error bar จะแสดงของค่าที่เป็นไปได้สำหรับจำนวนที่นำมาทดลอง ด้วยโปรแกรม Excel คุณสามารถแสดงค่าของช่วงความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ  เช่น จำนวนคงที่, วัดในหน่วยเดียวกับการวัดข้อมูล, ข้างบนหรือข้างล่าง แต่ละข้อมูลในชุดข้อมูล ,เหมือนเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละจุดข้อมูล หรือในหน่วยของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หน่วยการเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้บ่งบอกถ้าจำนวนการทดลองนั้นสมเหตุสมผลใกล้เคียงกับลักษณะประชากรที่ได้ถูกศึกษา อย่างเช่น หากคุณมี 95 เปอร์เซ็นต์ ของ Confidence Level นั้นแสดงว่า ค่าเฉลี่ยประชากรได้ตกอยู่ภายใต้สองหน่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

แนะนำบทความ การเปลี่ยนรูปแบบกราฟใน Excel  และ การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติใน Excel

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดูที่ การสร้างกราฟใน Excel

1. คลิกที่แผนภูมิ

สามารถใช้งาน Chart Tools ได้

2. คลิกที่เมนู Layout

3. คลิก Error Bars ในกลุ่ม Analysis

เมนูได้ปรากฏขึ้น

4. คลิกที่ตัวเลือก More Error Bars Options

คลิกที่ appropriate menu option ได้อีกทางเลือกหนึ่ง

กล่องตอบโต้ Format Error Bars ได้ปรากฏขึ้น

5. คลิก Vertical Error Bars

ตัวเลือกของ Vertical Error Bars ได้ปรากฏขึ้น

6. คลิกเพื่อเลือกคำสั่ง (เปลี่ยนเป็น )

เลือกคลิกทั้งคู่หากคุณคิดว่าคุณอยากแสดงถึงจำนวน error ของค่าสังเกตทั้งข้างล่างและข้างบน

เลือก Plus ถ้าคุณต้องการที่จะแสดงจำนวนค่าความเป็นไปได้ของค่าสังเกตข้างบน

7. คลิกเพื่อเลือกรูแปบปิด (เปลี่ยนเป็น )

8. คลิกเพื่อเลือก ชนิดจำนวน error (เปลี่ยนเป็น )

9. ใส่ค่า หากจำเป็น

10. คลิก Close

แผนภูมิจะปรากฏ มาพร้อมกับ Error Bars

ข้อควรรู้

ระดับความเชื่อมั่นของคุณในการประเมินลักษณะประชากรได้ถือว่าค่าตัวอย่างนั้นเป็นปกติ (อย่างสม่ำเสมอ) กระจายรอบ Mean ในรูปแบบระฆังโค้ง

ข้อควรรู้

คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มและ error bars ไปยัง  PivotChart อย่างไรก็ตามถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง PivotChart Excel อาจลบเส้นแนวโน้มหรือ Error Bars การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลให้สูญเสียของเส้นแนวโน้มหรือ Error Bars รวมถึงการเปลี่ยนเค้าโครง, ลบ, ซ้อน หรือโชว์ ข้อมูลรายการ

ข้อควรรู้

เฉพาะบางชนิดแผนภูมิบางที่สามารถสนันสนุน Error Bars  ได้ เช่นแผนภูมิแบบ 2 มิติ, บาร์,

คอลัมน์, Line และแผนภูมิแบบกระจาย XY ประเภทนี้จะช่วยให้คุณสร้าง Error Bars สำหรับค่าที่วัด โดยแกน Y สำหรับ แผนภูมิ Scatter คุณสามารถสร้างทั้ง X และ Y Error Bars

บทความก่อนหน้านี้ : การเพิ่มหรือลดข้อมูลในการทำกราฟใน Excel

บทความต่อไป :  การสร้างกราฟแท่งใน Excel

Share →
0 comments