Share →

โปรแกรม Excel จะมีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติมากกว่า 80 ฟังก์ชั่น คุณสามารถหาฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ในหมวดสถิติที่อยู่ในฟังก์ชั่น Wizard และฟังก์ชั่นสถิติบางอัน สามารถใช้ในหน้าต่าง Descriptive Statistics และหากคุณต้องการใช้ฟังก์ชั่นสถิติที่นอกเหนือไปจากที่มี คุณก็สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นสถิติเข้าไปได้อีก โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในงานที่ 94

เนื่องจาก Excel มีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนมาก ซึ่งบางฟังก์ชั่นใช้สำหรับหาค่ากลางของข้อมูล อย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และ มัธยฐาน และบางอันก็ใช้สำหรับหาค่าการกระจายข้อมูล อย่างเช่น ค่าความแปรปรวนและค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สำหรับฟังก์ชั่น Wizard จะใช้สำหรับอธิบายข้อมูลของฟังก์ชั่นสถิติในแต่ละตัว ถ้าคุณใช้หน้าต่างของ Descriptive Statistics คุณสามารถคำนวณข้อมูลทางสถิติได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิตินี้เริ่มต้นโดยคุณใส่ข้อมูลที่คุณจะวิเคราะห์ลงไปในสมุดงาน ซึ่งข้อมูลคุณอาจนำเข้ามาจาก Access หรือ แหล่งข้อมูลอื่นๆก็ได้  จริงๆแล้ว ฟังก์ชั่นสถิติมีจำนวนมากมาย แต่ก็ยังมีบางฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

ในการใช้ฟังก์ชั่นเพื่อหาข้อมูลสถิติ คุณก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GOAL SEEK ใน Excel ได้ พร้อมกับทำการวิเคราะห์ WHAT-IF ใน Excel  เพื่อหาค่าและอธิบายข้อมูลของคุณได้ด้วยเหมือนกัน 

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลใน Excel 

1. ให้คุณคลิกที่แถบ Data

2. เลือก Data Analysis

กล่องของ Data Analysis จะปรากฏขึ้นมา

3. คลิก ที่ Descriptive Statistics

4. คลิก OK

จากนั้นกล่อง Descriptive Statistics จะปรากฏขึ้นมาด้วย

5. ให้คุณคลิกและลากเซลล์ที่คุณต้องการ เพื่อให้อยู่ในช่อง Input Range หรือคุณอาจจะพิมพ์ขอบเขตของเซลล์นั้นก็ได้

6. ให้คุณคลิกตามภาพ ถ้าข้อมูลของคุณแบ่งเป็นหมวดหมู่ (เปลี่ยนเป็น)

7. คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงข้อมูลในสมุดงาน (เปลี่ยนเป็น)

ถ้าจำเป็น คุณสามารถพิมพ์ชื่อเซลล์ที่คุณต้องการวางข้อมูลได้เลย

8. ให้คุณเลือก Summary Statistics (เปลี่ยนเป็น)

คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆเพื่อแสดงข้อมูลทางสถิติได้

9. คลิก OK

เพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลสถิติทั้งหมด คุณสามารถขยายแถวหรือคอลัมน์ให้กว้างขึ้นได้ โดยการคลิกเส้นขอบที่อยู่ระหว่างแถวตัวอักษรและทำการยืดขยายออกไป

ข้อควรรู้

Descriptive statistics สามารถปรากฏในฟังก์ชั่นของ Excel ได้ 

บทความก่อนหน้านี้: การสร้างกราฟจากตารางแบบ Pivot ใน Excel 

บทความถัดไป: การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (correlation) ใน Excel 

 

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

Close