Share →

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Excel’s Internal Rate of Return (IRR) เพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนในการลงทุน เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น IRR กระแสเงินสด (Cash Flow) ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน คุณสามารถใส่ค่าตามจริงที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 1 มกราคม ของปีแรก คุณอาจจะกู้เงินมา 6,607 เหรียญ  แล้วต่อมา ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี คุณจะได้เงินกลับมา คุณสามารถคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น IRR เพื่อหาผลตอบแทนของการเงินกู้ สมมุติว่า การปล่อยกู้ของคุณคือ 6,607 เหรียญ จะเป็นค่าของ outflow ที่คุณจ่ายไปครั้งแรก ดังนั้นค่าจะต้องติดลบ และแต่ละปี คุณก็จะมีเงินเข้าในแต่ละงวด เพราะฉะนั้นอีก 4 ปีต่อจากนี้ตามตัวอย่างด้านล่าง ก็จะเป็นเครื่องหมายบวก

เมื่อไหร่ที่คุณใช้ฟังก์ชั่น Internal Rate of Return คุณต้องใส่ค่าอย่างน้อย ค่าที่ติดลบหนึ่งค่า และบวกอีกหนึ่งค่าเสมอ คุณสามารถใส่ argument ตัวที่สอง ซึ่งเป็นค่าที่คุณประมาณอัตราผลตอบแทนไว้ ซึ่งค่าตั้งต้นของโปรแกรมนี้ คือ 0.1 ซึ่งจริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ เพราะโปรแกรมจะกำหนดให้แล้วว่าเป็น 0.1 ซึ่ง 0.1 หมายถึงอัตราผลตอบแทน 10% ต่อปี ถ้าคุณใส่ค่าผลตอบแทนเข้าไป โปรแกรม Excel จะใช้ค่านั้น เป็นตัวตั้งต้นในการคำนวณค่า IRR

คุณสามารถรวมค่าข้อมูลของคุณ โดยใช้การรวมค่าแบบมีข้อกำหนดโดยใช้ Sumif ใน Excel  และเรียนรู้เกี่ยวกับการระบุชื่อให้กับ cell และ range ใน Excel  ได้อีกด้วย

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel

1. ให้คุณพิมพ์ชุดข้อมูลกระแสเงินสดลงในสมุดงาน

2. คลิกเซลล์ที่คุณจะให้ผลลัพธ์แสดงขึ้น

3. คลิกปุ่ม Insert Function

กล่องข้อความ Insert Function จะปรากฏขึ้นมา

4. พิมพ์ IRR

5. คลิก Go

6. ดับเบิ้ลคลิกที่ IRR

กล่องข้อความ IRR Function Arguments จะปรากฏขึ้นมา

7.  คลิกและลากค่ากระแสเงินสดที่คุณป้อนข้อมูลไว้ในขั้นตอนที่ 1

ออปชั่นเหล่านี้ มีไว้ให้คุณสามารถเตรียมการประเมินอัตราผลตอบแทน เพื่อให้ Excel เริ่มทำการคำนวณ

8. คลิก OK

ช่อง cell นี้ค่าที่ได้ จะปรากฏ ในรูปแบบ ของเปอร์เซ็น

สามารถคำนวนโดยเปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลข โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 8

ข้อควรรู้

ฟังก์ชั่น IRRจะเกี่ยวเนื่องกับฟังก์ชั่น Net Present Value (NPV) ค่อนข้างมาก ซึ่งฟังก์ชั่น NPV จะใช้คำนวณเกี่ยวกับมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิปัจจุบันของในอนาคต ในขณะที่ฟังก์ชั่น IRR จะให้อัตราผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการเริ่มต้นการลงทุน และ NPV จะให้ผลตอบแทนของปริมาณเงินที่ได้กลับมาที่เป็นปัจจุบันแทน

ข้อควรระวัง

Excel’s IRR function จะเป็นสมมุติฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่ มูลค่ากระแสเงินสดจะต้องระบุเวลาที่แน่นอนและเท่ากัน และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันภายในระยะเวลาการชำระหนี้ ฟังก์ชั่น IRR อาจแสดงความน่าเชื่อถือได้เล็กน้อยสำหรับการชำระหนี้ที่ไม่คงที่ ซึ่งจะรวมทั้งกระแสที่เป็นบวกและลบ และรวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆด้วย

บทความก่อนหน้านี้: คำนวณอัตราการจ่ายเงินกู้ด้วย Excel 

บทความถัดไป: หาค่ามากสุดลำดับใดๆ ด้วย Excel

Share →
0 comments