Share →

ใน Excel คุณสามารถทำการคำนวณได้ อย่างเช่น บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 วิธีในการคำนวณ วิธีแรกคือ การใช้เครื่องหมายบวก (+)  ลบ (-)  คูณ (*) หาร (/) โดยเริ่มจากการใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการ บวก ลบ คูณ หาร เข้าไป โดยตัวเลขแต่ละชุด จะต้องถูกแยกด้วยเครื่องหมายบวกลบคูณหาร ยกตัวอย่างเช่น = 25+31 แล้วกด enter โปรแกรม Excel จะทำการคำนวณตัวเลขเหล่านี้ แล้วใส่คำตอบลงในเซลล์เดิมที่คุณกรอกไว้

จริงๆแล้ว คุณอาจจะใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วคลิกเซลล์ตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณ แล้วใส่เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร ลงในเซลล์นั้น ตามด้วยเซลล์ตัวเลขอื่นๆ ก็ได้ วิธีที่สองคือการใช้ฟังก์ชั่น ซึ่งฟังก์ชั่นคำนวณค่าและให้คำตอบกับคุณ โดยคุณใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์ =SUM  ( ) แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการลงในวงเล็บ โดยแยกแต่ละชุดตัวเลขด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ถ้าตัวเลขอยู่มีสมุดงานของคุณ ให้คุณคลิกที่เซลล์ๆนั้น วิธีที่สาม คือการใช้คุณสมบัติฟังก์ชั่น AUTO SUM  ของ Excel ซึ่งใช้หลักการเหมือนกับ Point and  click เดียวกัน คือเลือกหรือจิ้มและคลิก ทั้งนี้ ก็ยังมีฟังก์ชั่นหลายๆอย่าง ให้คุณสามารถคลิกได้เลยในคุณสมบัติ Point and click ไม่ว่าจะเป็น SUM / AVERAGE  และ COUNT

หากคุณต้องการใส่คุณที่คุณทราบ คุณก็สามารถใช้การสร้างสูตรโดยใช้การระบุชื่อใน Excel รวมถึงเช็คสูตรที่คุณจะใช้โดยดูเทคนิคการตรวจสอบสูตรใน Excel เวลามี error 

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel

การคำนวณด้วย Operator ของ Excel

1. ให้คุณพิมพ์เครื่องหมาย =

2. โดยคลิกเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณตัวเลข หรือพิมพ์ตัวเลขแรกในช่องก่อนก็ได้

3. ใส่เครื่องหมายที่คุณต้องการ อย่างเช่น เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ (x) และหาร (/)

4. แล้วคลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ตัวเลข หรือคุณอาจจะพิมพ์เลขถัดไปก็ได้

5. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 อีกครั้ง ในกรณีที่จำเป็น

6. กด Enter

 ผลลัพธ์จะปรากฏอยู่ในเซลล์ที่คุณคำนวณไว้

การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น และ Cell address

1. ให้คุณใส่ตัวเลขทั้ง 2 เซลล์ในบรรทัดถัดมา เพื่อนำมาใช้คำนวณ ดังภาพ

2. ในเซลล์ถัดมาอีก ให้คุณพิมพ์เครื่องหมาย = ตามด้วยสูตรที่เป็นตัวอักษร ซึ่งในตัวอย่างใช้ SUM

รายการฟังก์ชั่นนั้น จะปรากฏขึ้นมา

3. ให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ออปชั่นที่คุณต้องการจะใช้

4. คลิกและลากออปชั่นที่คุณต้องการคำนวณ

5. เลือก Check

 ผลลัพธ์จะปรากฏอยู่ในเซลล์ที่คุณคำนวณไว้

การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น Autosum

1. ให้คุณใส่ตัวเลขลงทั้ง 2 เซลล์ในบรรทัดถัดมา เพื่อนำมาใช้คำนวณ ดังภาพ

2. ให้คุณคลิกเซลล์ที่คุณคำนวณหาผลลัพธ์

3. แล้วคลิกที่แถบ Formulas

4. คลิกตามภาพตัวอย่าง และเลือกออปชั่น

 ในตัวอย่างนี้ จะใช้สูตร SUM

Excel จะวาง =sum (number) ในเซลล์ให้อัตโนมัติ ซึ่งในวงเล็บ คุณอาจจะใส่ตัวเลขลงไปก็ได้

5. จากนั้น Excel จะทำการคำนวณตัวเลขให้คุณ เพื่อเป็นการยอมรับการคำนวณ ให้คุณกด Enter

ในการเลือกตัวเลขในเซลล์ช่องอื่นๆ ให้คุณคลิกและลากเซลล์เหล่านั้น แล้วกด Enter

ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นในเซลล์ที่คุณเลือกไว้ ในขั้นตอนที่ 2

ข้อควรรู้

คุณสามารถคลิกปุ่มเครื่องหมายฟันหนู (chevron) () ที่อยู่ด้านล่างของ formula bar เพื่อขยายหรือย่อ bar ได้ ซึ่งการขยาย bar จะทำให้คุณสามารถใส่สูตรที่ยาวๆได้

ข้อควรรู้

เมื่อคุณคลิกและลากข้ามเซลล์ไปยังหลายๆเซลล์ โปรแกรม Excel จะทำการคำนวณ และนับตัวเลข และหาผลบวก บนขอบที่อยู่ใน Status bar ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ข้อควรรู้

คุณสามารถเพิ่มปุ่ม บวก ลบ คูณ หาร ไปใน Quick Access toolbar ซึ่งคุณจะสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้เข้าถึงสูตรคำนวณต่างๆใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถดูรายละเอียดได้จากการปรับแต่งแถบเครื่องมือด่วนใน Excel

บทความก่อนหน้านี้: กำหนดรูปแบบการเรียงข้อมูลและ Autofill ใน Excel ในแบบของคุณเอง

บทความถัดไป: การระบุชื่อให้กับ cell และ range ใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
picexcel
การคัดลอกข้อมูลใน Excel ไปใส่ใน Word หรือ Powerpoint

Close