Share →

คุณสามารถใช้คุณสมบัติของการ Grouping และ Outlining เพื่อที่จะซ่อนแถวหรือหลักใน Excel ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายรายสัปดาห์ได้ ในกรณีทีคุณต้องการเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน โดย Outline สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้ถึงแปดขั้น

Outline คือกลุ่มของแถวหรือหลักที่มีปุ่มกดด้านซ้ายสุดหรือด้านบนของ Worksheet โดยปุ่มนี้จะแสดงเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวก โดยเครื่องหมายลบเมื่อคลิกปุ่มแล้วจะทำการซ่อนแถวหรือหลักและถ้าเป็นเครื่องหมายบวกจะเป็นการแสดงข้อมูลออกมา ด้านข้างของปุ่มจะมีเส้นทึบซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความยาวของแถวหรือหลักที่มีการซ่อนอยู่

Outline ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการข้อมูลแบบโครงสร้างเช่นรายการ ที่สามารถใช้ใน Excel ได้ เมื่อคุณใช้ outline กับ PivotTable โดย Excel จะแสดงผลในรูปแบบเดียวกับที่ทำใน Worksheet ปกติ ถ้าคุณสนใจในการสร้าง PivotTable คุณสามารถอ่านเรื่อง การสร้างตาราง Pivot ใน Excel  และ การปรับแก้ข้อมูลและรูปแบบของตาราง Pivot ใน Excel 

คุณสามารถอ่านหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Excel 

เพิ่มกลุ่ม

1. คลิกและลากเพื่อทำการเลือกแถวหรือหลักที่ต้องการจะซ่อน

2. คลิกแทบ Data

3. คลิก Group ที่อยู่ในกลุ่ม Outline

คุณสามารถเลือกแถวหรือหลักที่ต้องการซ่อนแล้วกด Shift + Alt + ลูกศรขวา

หน้าต่าง Group ปรากฏขึ้น

4. คลิกเลือก Rows หรือ Columns ในหน้าต่าง ( เปลี่ยนเป็น )

คลิก Rows ในกรณีที่คุณต้องการ group แถว

คลิก Columns ในกรณีที่คุณต้องการ group หลัก

5. คลิก OK

Excel จะเว้นช่องว่างด้านซ้ายหรือด้านบนพร้อมกับมีเครื่องหมายลบ

6. การซ่อนแถวทำได้โดยการคลิกเครื่องหมายลบ

แถวจะหายไปและเครื่องหมายบวกจะมาแทนที่เครื่องหมายลบ

ถ้าต้องการแสดงแถวที่ซ่อนอีกครั้ง คลิกเครื่องหมายบวก

การลบ Group

1. คลิกแทบ Data

2. คลิก Ungroup

หน้าต่าง Ungroup ปรากฏขึ้น

3. คลิกเลือก Rows หรือ Columns ในหน้าต่าง ( เปลี่ยนเป็น )

คลิก Rows ในกรณีที่คุณต้องการ group แถว

คลิก Columns ในกรณีที่คุณต้องการ group หลัก

4. คลิก OK

Excel จะทำการลบ Group ออกไป

ข้อควรรู้

คุณสามารถสร้าง Outline ซ้อนกันได้ โดยคุณสามารถสร้างกลุ่มของ outline ของแถวหรือหลักภายใน outline อีกอันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในแต่ละปี คุณสามารถทำการ group ในแต่ละเดือน และในแต่ละเดือนคุณสามารถทำการ group ในแต่ละอาทิตย์ได้

ข้อควรรู้

คุณสามารถซ่อนแถวหรือหลักโดยการคลิกและลากเส้นแบ่งแถวหรือหลัก ถ้าคุณทำการคลิกและลากบริเวณตัวหนังสือที่กำกับของหลักหรือตัวเลขที่กำกับในแถวแล้วคลิกขวา จะมีเมนูปรากฏขึ้น คลิก Hide เพื่อทำการซ่อนแถวหรือหลัก หรือคลิก Unhide เพื่อทำการแสดงแถวหรือหลักที่ซ่อนอยู่

บทความที่แล้ว : การใส่สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ลงใน Excel 

บทความต่อไป  : เทคนิคขั้นสูงในการค้นหาและแทนที่ใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
powerpoint
ใช้งาน powerpoint ผ่านระบบ network ด้วย sharepoint site

Close