Share →

รายการจะอยู่ในรูปแบบของแถวและหลัก โดยแต่ละหลักจะแทนข้อมูลประเภทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รายการอาจจะประกอบด้วย 3 หลัก ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ, เพศ และ อายุ โดยแต่ละแถวในรายการจะเรียกว่า “record” โดยในแตละ record นั้น ในหลักหัวข้อชื่อจะเก็บข้อมูลชื่อ, หลักหัวข้อเพศจะเก็บข้อมูลเพศ และหลักหัวข้ออายุจะเก็บข้อมูลอายุ โดยโครงสร้างของ Worksheet จะมีลักษณะคล้ายๆกับรายการ

ในบทนี้จะแนะนำวิธีการที่คุณจะทำงานกับรายการและข้อมูลอื่นๆที่มีโครงสร้างในลักษณะรายการ โดยส่วนใหญ่ของเรื่องในบทนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเรียงและการกรองข้อมูล การเรียงข้อมูลจะเป็นการเีรียงรายการตามลำดับไม่ว่าจะเป็นการเรียงตามตัวหนังสือหรือจะเป็นการเรียงตามลำดับตัวเลข ส่วนการกรองข้อมูลนั้นหมายถึงการแสดงข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในข้อกำหนดที่คุณกำหนดขึ้นมา (ซ่อนข้อมุลที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดแบบชั่วคราว) ส่วนการกรองข้อมูลขั้นสูงนั้นจะสามารถกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกันได้และสามารถกำหนดข้อกำหนดในการกรองข้อมูลแบบซับซ้อนได้ด้วย

รูปแบบข้อมูลแบบรายการนั้น ทำให้คุณสามารถที่จะทำการนับข้อมูลทั้งหมด, ค่าเฉลี่ย และผลรวมย่อมของแต่ละส่วนของข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่คุณกรองข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น ในแบบสอบถามลูกค้า คุณสามารถหาจำนวนข้อมูลลูกค้าที่มีอายุเกิน 50 ปีที่ชอบกีฬาเทียบกับคนกลุ่มนี้ที่ชอบใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยคุณสามารถคำนวณค่าต่างๆโดยใช้ Ribbon หรือใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากเรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชั่นภายใน Excel (CH2)

เมื่อคุณต้องการที่จะทำงานกับข้อมูลในรายการ คุณสามารถที่จะใช้ lookup ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษในการค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการใช้ lookup อย่างเช่น คุณอาจจะหาข้อมูลราคาหุ้นโดยการพิมพ์ชื่อย่อของหุ้นลงไปแทน

เนื้อหาในหัวข้อการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

1. การสร้างฟอร์มเพื่อใส่ข้อมูลใน Excel

2. การกำจัดข้อมูลซ้ำใน Excel

3. การเรียงและการคัดกรองข้อมูลแบบง่ายใน Excel

4. การเรียงข้อมูลใน Excel ขั้นสูง

5. การเรียงข้อมูลใน Excel โดยเรียงตามสีของ Cell, สีของตัวหนังสือ หรือ icon

6. การคัดกรองข้อมูลขั้นสูงใน Excel

7. การคัดกรองข้อมูลใน Excel ที่มีข้อกำหนดหลายข้อกำหนด

8. การหาผลรวมย่อยในแต่งละประเภทของข้อมูลใน Excel

9. สร้างกราฟจากข้อมูลที่คัดกรองแล้วใน Excel

10. หาจำนวนข้อมูลทั้งหมดหลังจากมีการคัดกรองแล้วใน Excel

11. การใช้ vlookup ใน Excel

12. การกำหนดข้อมูลในรูปแบบตารางใน Excel

13. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของตาราง

Share →
0 comments
Read more:
SMTP คืออะไร รายชื่อ SMTPและPOP3 ที่ใช้ได้ในประเทศทั้งหมด
Close