Share →

หลังจากคุณได้ใส่ข้อมูล, ปรับเปลี่ยนรูปแบบ, วิเคราะห์ข้อมูล, สร้างกราฟเรียบร้อย คุณก็พร้อมที่จะทำการแชร์ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นให้คนอื่นแล้ว การแชร์ข้อมูลนั้นหมายถึงการที่คุณต้องเริ่มทำการบันทึกงานของคุณและส่งไฟล์ Excel นี้ให้คนอื่น หรือจะเป็นการพิมพ์ให้คนอื่นก็ได้ ในบทนี่เราจะทำการพูดถึงเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลของ Excel โดยเฉพาะ

คุณสามารถกำหนดให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาดูหรือพิมพ์ worksheet ของคุณได้ แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไข worksheet ของคุณได้ คุณสามารถที่จะบันทึกงานของคุณในรูป template ได้ ซึ่งการบันทึกงานในรูปของtemplate นั้นจะช่วยลดการทำงานที่น่าเบื่อหน่ายที่คุณต้องสร้างงาน Excel ซ้ำไปซ้ำมา นอกจากนี้คุณสามารถที่จะบันทึกงานของคุณในรูปแบบอื่นๆได้อีกหลายแบบ

เทคนิคการพิมพ์ทีเ่ราจะพูดถึงในบทนี้จะเป็นการพิมพ์ worksheet หลายอันในหน้าเดียวกัน คุณสามารถเลือกช่วง cell ที่ไม่ต่อเนื่องและทำการพิมพ์ cell ที่คุณเลือกไว้ได้
เครื่องมือหลักที่ใช้ในการพิมพ์ของ excel คือ หน้าต่าง Page setup และหน้าต่าง Print Preview ซึ่งมีออปชั่นให้คุณเลือกรูปแบบในการพิมพ์ได้หลายแบบ

เนื้อหาในหัวข้อการป้องกัน, บันทึก และพิมพ์ ในโปรแกรม Excel

1. การป้องกัน (Protect) worksheet ของคุณใน Excel

2. การบันทึกงาน Excel ของคุณให้เป็น template

3. การเลือกรูปแบบในการบันทึก Excel

4. การพิมพ์หลายพื้นที่จาก Workbook ใน Excel

5. การพิมพ์หลาย Worksheet จาก Workbook เดียวกันใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
icon
ภาพสีตุ่นไม่สวย จัดให้แจ่มได้ด้วย Vibrance Adjustment Layer ใน Photoshop

Close