Share →

การจัดเรียงข้อมูลสามารถทำให้คุณเห็นรูปแบบของข้อมูลในสมุดงานของคุณได้ โดยคุณสามารถเรียงข้อมูลใน PivotTable ในหัวข้อของ field หรือคุณจะเรียงตามค่าขอข้อมูลก็ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียงข้อมูลตามหัวข้อของ field ข้อมูลใน field นั้นๆ ก็จะถูกเรียงให้สอดคล้องกับ field ด้วย ส่วนการเรียงตามค่าของข้อมูล หัวข้อของ field ก็จะเปลี่ยนตามการเรียงค่าของข้อมูลเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ คุณสามารถเรียงค่าของข้อมูลใน PivotTable จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้

คุณสามารถระบุทิศทางของการเรียงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวาก็ได้ ซึ่งบางทีการเรียงข้อมูลอาจทำให้คุณสับสนเล็กน้อย ดังนั้น หน้าต่างของ Sort by value จะสามารถให้คำอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียงข้อมูลไว้ดีพอสมควร 

คุณสามารถย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Excel  และทำการเรียงและการคัดกรองข้อมูลแบบง่ายใน Excel เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดเรียงข้อมูลของคุณที่ง่ายขึ้น

ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้การตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลใน Excel 

การเรียงตามหัวข้อของ filed

1. ให้คุณคลิกเซลล์ใดก็ได้ใน PivotTable

เครื่องมือ PivotTable ก็จะสามารถใช้งานได้

2. ให้คุณคลิกที่แถบ Options

3. จากนั้น คลิกและลากเซลล์ เพื่อเลือกหัวข้อของ field ที่คุณต้องการเรียงข้อมูล (sort)

4. ให้คุณคลิกที่ปุ่มดังภาพ เพื่อเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย

5. โปรแกรม Excel ก็จะทำการจัดเรียงหัวข้อของ field ให้กับคุณ

การเรียงตามค่าของข้อมูล

1. เลือกข้อมูลที่คุณจะทำการเรียง

2. คลิก Sort

กล่องข้อความ Sort by Value จะปรากฏขึ้นมา

3. ให้คุณคลิกที่ออปชั่น Sort (เปลี่ยนเป็น)

4. คลิก Sort direction (เปลี่ยนเป็น)

กล่อง Sort by Value จะมีคำอธิบายถึงผลลัพธ์ตามค่าของข้อมูลที่คุณเรียง

5. คลิก OK

โปรแกรม Excel จะทำการจัดเรียงค่าข้อมูลของคุณตามที่คุณต้องการ

ข้อควรรู้

คุณสามารถคลิกลูกศรลง ที่อยู่ข้างๆของ field เพื่อเรียงหรือกรองข้อมูลใน PivotTable ได้ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรียงและการกรองเกี่ยวกับหัวข้อของ field ในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel  ได้

บทความก่อนหน้านี้: การซ่อนแถว (Row) หรือหลัก (column) ในตารางแบบ Pivot ใน Excel 

บทความถัดไป: การสร้างกราฟจากตารางแบบ Pivot ใน Excel 

Share →
0 comments
Read more:
PHPList
10 โปรแกรมจดหมายข่าวบนเว็บฟรี (Free web-based newsletter application)

Close