Share →

มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณใน Excel โดย excel ได้เตรียมเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณไว้อย่างมากมาย ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจ

หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลของ excel ที่มีประสิทธิภาพสูงคือ PivotTable ซึ่ง PivotTable จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตารางสองทางในวิชาสถิติ โดย PivotTable จะมีการแสดงข้อมูลตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูลของสินค้าแต่ละประเภทโดยแบงตามพื้นที่และตามช่วงเวลา หรือจะเป็นการวิเคราะห์การกระจายของรายได้หรือความพึงพอใจของลูกค้าโดยแบ่งตามเพศและตามช่วงอายุ Excel ช่วยคุณให้ทำงานแบบที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างง่ายดาย

ในบทนี้เราจะแนะนำฟังก์ชั่นทางสถิติ โดยฟังก์ชั่นหลายๆอันที่มีอยู่ใน Excel นั้น เป็นฟังก์ชั่นเดียวกันกับที่มีในโปรแกรมทางสถิติที่มีราคาแพงมากๆ คุณจะเรียนรู้วิธีการจำแนกข้อมูลเพื่อจะได้เห็นพฤติกรรมของข้อมูลและยังได้ศึกษาการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตัวโดยใช้ฟังก์ชั่น Correlation

สุดท้าย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น what-if analysis หรือ Goal seeking โดยการวิเคราะห์แบบ What-if นั้นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนค่าอินพุทเพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อคำตอบได้ ส่วนในการวิเคราะห์แบบ Goal seeking คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและการที่จะบรรลุเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้โดยทำการเปลี่ยนแปลงค่าแฟคเตอร์บางค่า

เนื้อหาในหัวข้อการตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลใน Excel

1. การสร้างตาราง Pivot ใน Excel ตอนที่ 1

2. การสร้างตาราง Pivot ใน Excel ตอนที่ 2

3. การปรับแก้ข้อมูลและรูปแบบของตาราง Pivot ใน Excel

4. การคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมสุทธิในตารางแบบ Pivot ใน Excel

5. การคำนวณค่าต่างๆ ในตารางแบบ Pivot ใน Excel

6. การซ่อนแถว (Row) หรือหลัก (column) ในตารางแบบ Pivot ใน Excel

7. การเรียงข้อมูลในตารางแบบ Pivot ใน Excel

8. การสร้างกราฟจากตารางแบบ Pivot ใน Excel

9. การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติใน Excel

10. การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (correlation) ใน Excel

11. การวิเคราะห์ WHAT-IF ใน Excel

12. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GOAL SEEK ใน Excel

Share →
0 comments
Read more:
technical analysis หุ้น
เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ดัชนี ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Close