Share →

หลักการ

Mass Index ถูกสร้างขึ้นเพื่อนหาจุดวกกลับของแนวโน้มโดยการวัดการแคบลงและกว้างขึ้นของช่วงราคาระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด โดยเมื่อค่าช่วงราคากว้างค่า Mass Index จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าค่าช่วงราคาแคบลงค่า Mass Index จะลดลง

Mass Index ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาย Donald Dorsey

ความหมาย

นาย Dorsey กล่าวไว้ว่า จุดกลับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อ 25 วัน Mass Index มีค่ามากกว่า 27.0 และค่าต่ำกว่า 26.5 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential แบบ 9 วันของราคามักจะใช้เป็นตัววัดสัญญาณการกลับตัว

  ตัวอย่าง

หุ้น Litton และค่า Mass Index

 

 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential แบบ 9 วัน ถูกสร้างขึ้นบนกราฟราคาหุ้น Litton จุดกลับตัว(ค่าที่ Mass Index มากกว่า 27 และ ต่ำกว่า 26.5) ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 9 วันกำลังลดลง จะเกิดสัญญาณซื้อ แต่ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 9 วันกำลังเพิ่มขึ้น จะเกิดสัญญาณขาย

 คุณจะพบสัญญาณจาก Mass Index เกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของราคา 2-3 วัน

 

การคำนวณ

การคำนวณหาค่า Mass Index

  1. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential แบบ 9 วัน (“EMA”) ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด
  2. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential แบบ 9 วันของค่าเฉลี่ยที่สร้างในขึ้นตอนที่ 1
  3. นำค่าที่ได้จากการคำนวณในขั้นที่ 1 หารด้วยค่าที่คำนวณได้ในขึ้นที่ 2
  4. นำค่าที่คำนวณได้ในขึ้นตอนที่ 3 มารวมกันตามช่วงเวลาที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น 25 วัน)

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MACD
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ McCLELLAN OSCILLATOR

 

Share →
Read more:
powerpoint
การเปลี่ยนมุมมองใน Powerpoint เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

Close