Share →

หลักการ

Money Flow Index (“MFI”) เป็น momentum indicator ซึ่งใช้วัดความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวเงินเข้าและออกของหุ้น โดยดัชนีตัวนี้เกี่ยวกับ Relative Strength Index (RSI) แต่ค่า RSI เกี่ยวกับราคาเท่านั้น ส่วนตัว Money Flow Index คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายด้วย

 

ความหมาย

การแปลความหมายของ Money Flow Index ให้ทำดังต่อไปนี้

-          มองหา divergence ระหว่างตัวดัชนีกับพฤติกรรมของราคา ถ้าราคามีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ค่า MFI มีแนวโน้มลดลง จุดกลับตัวน่าจะเกิดขึ้น

-          มองหาจุดสูงสุดของราคาซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่า MFI มากกว่า 80 และการมองหาจุดต่ำสุดของราคาซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่า MFI ต่ำกว่า 20

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดงหุ้น Intel และค่า Money Flow Index แบบ 14 วัน

 

การ divergence ที่จุด A และจุด B ซึ่งจะให้ข้อมูลในแบบ leading indicator ซึ่งเป็นการบอกล่วงหน้าของการกลับตัวของราคา

 

การคำนวณ

ค่า Money Flow Index ต้องใช้การคำนวณเชิงอนุกรม  ขั้นแรกหาค่า  Typical Price ซึ่งคำนวณได้จาก

 

ขั้นต่อมา คำนวณ Money Flow (ไม่ใช่ Money Flow Index) โดยการคูณค่า Typical Price กับปริมาณการซื้อขาย

 

ถ้า Typical Price ของวันนี้มีค่าสูงกว่าค่า Typical Price ของเมื่อวาน จะทำให้ค่า Money Flow เป็นบวก แต่ถ้า Typical Price ของวันนี้มีค่าน้อยกว่า ค่า Money Flow จะติดลบ

 นำค่าบวกของ Money Flow มารวมกันในช่วงเวลาที่ต้องการหา และนำค่าลบของ Money Flow มารวมกันในช่วงเวลาเดียวกัน

 Money Ratio เกิดจากการคำนวณโดยนำ Money Flow ค่าบวกหารด้วย Money Flow ค่าลบ

 

สุดท้าย Money Flow Index ถูกคำนวณโดยใช้ Money Ratio

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ Momentum
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ MOVING AVERAGES

 

Share →
Read more:
วิเคราะห์ธุรกิจผ่านมุมอง SWOT
Close