Share →

หลักการ

ดัชนี Time Series Forecast แสดงแนวโน้มทางสถิติของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ การพิจารณาแนวโน้มมาจากหลักการของการวิเคราะห์ linear regression   ใน Time Series Forecast จะมีการทำมากกว่าการลากเส้นตรงหนึ่งเส้นแนวโน้มจากการวิเคราะห์ linear regression โดย Time Series Forecast จะทำการลากจุดปลายทางของเส้นแนวโน้ม linear regression หลายเส้นเข้าด้วยกัน โดยผลลัพธ์ของดัชนี Time Series Forecast อาจจะถูกเรียกว่า “moving linear regression” หรือ “regression oscillator”

 

ความหมาย

การตีความของ Time Series Forecast นั้นใช้หลักการเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถึงอย่างไรก็ตาม Time Series Forecast มีข้อดีสองประการที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทั่วไปๆ

 Time Series Forecast สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากดัชนีเป็นตัวแทนของข้อมูลได้ดีกว่าการนำข้อมูลมาเฉลี่ยธรรมดา จึงส่งผลให้ Time Series Forecast ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างรวดเร็ว

 คุณสามารถใช้ Time Series Forecast ในการทำนายราคาหุ้นในอนาคตได้ โดยการประมาณราคาหุ้นนั้นอาศัยแนวโน้มของราคาหุ้นในอดีตช่วงเวลาหนึ่ง(ตัวอย่างเช่น 20 วัน) ถ้าแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อ ก็จะสามารถประมาณราคาหุ้นในอนาคตโดยใช้ Time Series Forecast ได้

ตัวอย่าง

กราฟแสดง Time Series Forecast แบบ 50 วัน ของราคาหุ้น Microsoft

เมื่อเราทำการสร้างเส้นแนวโน้มจาก linear regression แบบ 50 วัน 3 เส้น เราจะพบว่าที่จุดปลายของเส้นแนวโน้มโน้มแต่ละเส้นจะมีค่าเท่ากับค่าของ Time Series Forecast

การคำนวณ

Time Series Forecast นั้นคิดมาจากการคำนวณหาเส้นแนวโน้มแบบ linear regression โดยใช้วิธี least squares fit โดยที่เทคนิค least squares fit ที่นำมาใช้ในการสร้างเส้นแนวโน้มนั้นโดยการพยายามสร้างค่าต่ำสุดของระยะทางระหว่างข้อมูลกับเส้นแนวโน้มแบบ linear regression 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ THREE LINE BREAK
บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ TIRONE LEVELS

Share →
Read more:
เทคนิคการใช้การตลาดแบบส่งจดหมายโดยตรง (Direct Mail Marketing) ให้ประสบความสำเร็จ
Close