Share →

หลักการ

Volume Oscillator แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองอันของปริมาณการซื้อขาย ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถอธิบายออกมาได้เป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์

 

ความหมาย

คุณสามารถใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณการซื้อขายสองอันเพื่อที่จะหาว่าแนวโน้มปริมาณการซื้อขายเพิ่มหรือลด เมื่อค่า Volume Oscillator มีค่ามากกว่าศูนย์ นั้นหมายความว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปริมาณการซื้อขายระยะสั้นมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปริมาณการซื้อขายระยะยาว ซึ่งนั้นหมายความปริมาณการซื้อขายระยะสั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มากกว่าแนวโน้มปริมาณการซื้อขายระยะยาว

มีหลายวิธีในการตีความการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขาย สิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อคือ ในกรณีตลาดขาขึ้น ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นจะมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และราคาจะลดลงเมื่อปริมาณการซื้อขายลดลง แต่ถ้าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหุ้นตกลงหรือปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อราคาหุ้นพิ่มขึ้น นั้นหมายความว่าตลาดแสดงถึงความอ่อนแอของตลาดแล้ว

เบื้องหลังของทฤษฏีนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา เมื่อราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นการบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ซื้อซึ่งทำให้เกิดการขยับราคาอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาหุ้นลดลงด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (ผู้ขายมากขึ้น) นั้นจะส่งสัญญาถึงแรงผลักที่ทำให้ราคาขึ้นลดลง

 ตัวอย่าง

กราฟแสดงหุ้นของ Xerox และค่า 5/10 สัปดาห์ของ Volume Oscillator

ในรูปได้มีการสร้างเส้นแนวโน้มแบบ linear regression ในทั้งกราฟราคาและ Volume Oscillator

กราฟแสดงถึงแพทเทริ์นที่แข็งแรงมาก เมื่อราคาหุ้นมีการขยับสูงขึ้นโดยดูจากเส้นแนวโน้ม linear regression ยกขึ้น แล้ว Volume Oscillator ก็เพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อราคาตกลง ค่า Volume Oscillator ก็ตกลงด้วย

การคำนวณ

Volume Oscillator สามารถแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองอันในรูปของตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ โดยเราจะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าลบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่า

Volume Oscillator

การแสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปเปอร์เซ็นต์ทำด้วยโดยการหารผลต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองอันโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่า หรือเป็นตามสูตรดังต่อไปนี้

 

บทความก่อนหน้านี้ : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยรู้จักกับ VOLUME

บทความต่อไป : เรียนรู้การเล่นหุ้นโดยใช้ VOLUME RATE-OF-CHANGE

Share →
Read more:
picexcel
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Excel

Close